Your browser does not support JavaScript!
創新育成暨精密中心
活力 優質 傑出
服務項目

輔導申請進駐育成中心          技術支援

協助成立策略聯盟              商務支援

協助申請政府補助計畫          市場資訊

推廣業務諮詢                  行政支援

融資管通諮詢                  異業交流